Hjem / Kurs / HMS-kurs for verneombud og AMU

HMS-kurs for verneombud og AMU

Grunnkurs i arbeidsmiljø, og et godkjent alternativ til det tradisjonelle 40-timers kurset for verneombud.

5/5

Kim Moe

Norsk

Kurs Oversikt

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper eller innkjøp av materialer. Alt gjøres tilgjengelig etter oppmelding til kurset.

Betaling: Når du registrerer deg, kan du velge mellom å betale med kort eller faktura med 14 dagers betalingsfrist. I praksis kan du dermed fullføre kurset og få tildelt kursbevis før du en gang mottar faktura.

Målgruppe: Verneombud, Hovedverneombud og AMU.

Kurset inneholder en introduksjon til din rolle som verneombud, Regelverket, Verneombudets oppgave, hva som menes med systematisk HMS. Tyngden ligger på å bli kjent med lovverket og forskriftene som du skal bruke som verneombud.

Kursbevis: Når kunnskapstesten er bestått, vil du umiddelbart motta kursbeviset via e-post. Du vil også kunne finne det på Min Profil, hvor det ligger lett tilgjengelig i 12 måneder etter påmelding. Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen innfor helse, miljø og sikkerhet og kan framvises ved inspeksjon fra Arbeidstilsynet.

Kun Kr 1990,-

Kurs Tilgang     l       12 måneder

Det er både raskt og enkelt å melde seg på HMS-kurset verneombud og AMU. Trykk på knappen ”Kjøp kurset” og fyll ut skjema med basisinformasjon om deg og ditt firma. Betalt med kort eller få faktura på e-post.

Nettkurset er bygget opp i moduler, slik at du kan gjennomføre kurset på en pedagogisk og effektiv måte.  Du kan til enhver tid følge din progresjon og starte der du avsluttet sist.

Når du har fullført alle leksjonene, følger en avsluttende flervalgsprøve. Du svarer ved å velge ett blant flere svarsalternativer. Du må minimum ha 80% av svarene riktig for å bestå kunnskapstesten.

Du kan du enkelt ta testen igjen, dersom du ikke består ved første forsøk. Du kan selvfølgelig også repetere en eller flere kursmoduler før du prøver på nytt. Du kan ta testen så mange ganger du trenger, helt til du lykkes.

Våre partnere og kunder

Kursbeskrivelse

HMS-kurs for verneombud på nett gir verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) opplæringen som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine verv på en forsvarlig måte. Det gir kunnskap om gjeldende lover og regelverk og hvordan man kan vurdere aspekter ved helse, miljø og sikkerhet på egen arbeidsplass. Videre gir det innsikt i rollefordeling og hvordan å gå fram for å utøve sin rolle som verneombud, for eksempel i møte med problematiske forhold.

Verneombudet har i følge Arbeidsmiljøloven § 6-5 krav på opplæring i HMS, og det er arbeidsgiver som både skal sørge for å tilrettelegge for dette og dekke kostnadene.

I utgangspunktet skal verneombudskurs være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid. Vår nettbaserte opplæring er  et alternativ til et standard 40-timer HMS-kurs for verneombud. Vi har vært opptatt av å presentere innholdet så effektivt som mulig! På kort tid gir altså kurset den nødvendige kompetansen for å forstå hva HMS-arbeid er, hvorfor det er viktig og hvordan å arbeide for å ivareta det.

Før du som verneombud melder deg opp på kurset, anbefales det at du og din leder signerer en skriftlig avtale om kortere opplæringstid.  En mal for en slik avtale mellom partene kan lastes ned her. Avtalen fylles ut og oppbevares av bedriften. Det skal også foretas en forsvarlighetsvurdering som skal dokumenteres skriftlig og fremvises ved eventuelle tilsyn.

Hvordan gjennomføres HMS-kurs for verneombud?

Kurset består av moduler. Du kan gjennomføre hver del i ditt eget tempo. Du velger også selv hvilken del du vil begynne med. Kurset er beregnet til å ta inntil 2-3 timer sammenlagt. 

Når du har gått gjennom hver del, og er sikker på innholdet, så er du klar for prøven. Du må besvare 20 kontrollspørsmål, og må ha rett svar på 18 av dem for å bestå.

Om du ikke består første gang er det på sin plass å lese gjennom kurset enda en gang. Deretter kan du fritt forsøke deg på prøven på nytt.

Det er en forutsetning at du leser deg til denne kunnskapen i kursinnholdet til du har kontroll på det hele.

Etter at du har klart å bestå prøven får du tilgang på kursbeviset på Din Side.

Kunnskap er en forutsetning for å utføre ditt verv på en god og forsvarlig måte

Verneombudskurset gir deg kunnskapen om hva som karakteriserer godt HMS-arbeid og hvordan å definere og håndtere mangler og brudd på HMS-reglementet. Det gir deg med andre ord verktøyet for å fylle rollen som verneombud og slik sikre et godt og forsvarlig HMS-arbeid på arbeidsplassen. Et viktig arbeid som kan gi store ringvirkninger, ettersom vellykket HMS-arbeid vanligvis vil føre til:

  • Økt trivsel på arbeidsplassen med et sunt og godt arbeidsmiljø.
  • Færre tilfeller av sykdom og fravær, så vel som arbeidsrelaterte ulykker, blant øvrige ansatte.
  • Økt stabilitet og lønnsomhet for virksomheten, som bidrar til å sikre arbeidsplasser.

Verneombudskurset er i tråd med lovverket

Ved utarbeidelsen av HMS-kurs for verneombud på nett har vi forholdt oss til målsetningene Arbeidstilsynet har satt for opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For oss er det viktig at kurset gir kunnskapen som er nødvendig for et verneombud for å forstå, kontrollere og følge opp HMS på eget arbeidssted. Vi har vært opptatt av å formidle denne kunnskapen så effektivt som mulig, uten at det forringer utbyttet av opplæringen. Hensikten med vårt HMS-kurs for verneombud er dermed, som det er formulert av Arbeidstilsynet, å:

  • gi deltakerne forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar samt arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets, bedriftshelsetjenestens og Arbeidstilsynets rolle og oppgaver,
  • gi deltakerne kunnskap om det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk,
  • gi deltakerne kunnskap til å gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet,
  • gjøre deltakerne i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet,
  • gjøre deltakerne i stand til å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima,
  • gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler.

Vårt HMS-kurs for verneombud og AMU dekker alle de foregående punktene. Dermed vil du ha et trygt teoretisk fundament med tilstrekkelig kunnskap om aktuell lovgivning og hvordan helse, miljø og sikkerhet defineres på en arbeidsplass. Kurset  vil også klargjøre rollefordelingen og hvilke oppgaver som tilfaller den enkelte aktør. Ikke minst blir du i stand til å gjenkjenne og vurdere faktorer på arbeidsstedet som virker inn på HMS og vite hvordan å håndtere kritikkverdige forhold. Kort sagt gjøres du i stand til å handle i tråd med HMS-reglementet i møte med ulike situasjoner i arbeidslivet.