Vilkår og betingelser

Vilkår NorskHMSsenter.no (Total Sparing AS)

 1. Definisjoner
  • Ved bestilling av varer/tjenester av Total Sparing AS org: 923 219 536 (Betegnes heretter
  NorskHMSsenter.no/hmskurset.no/verneombudskurset.no/internkontroll.no) godkjenner kunden gjeldende avtalevilkår.
  • Fysisk eller juridisk person som på vegne av et foretak bestiller et produkt og/eller tegner en
  avtale med HMSkurset.no er ansvarlig for bestillingen. (betegnes heretter som kunden).
  Foretar bestiller av produktet bestillinger på vegne av foretaket uten tilstrekkelig
  fullmakt/prokura/signaturrett er bestiller personlig og sammen med foretaket solidarisk
  ansvarlig for foretakets betalingsforpliktelser for det bestilte produktet overfor
  HMSkurset.no.
 2. Inngåelse av avtalen
  • Generelt
  o Kunden bestiller via elektronisk bestillingsskjema.
  o Avtalen regnes for å være bindende inngått, og kundens betalingsforpliktelse
  etablert, når NorskHMSsenter.no har mottatt bestilling via registreringsskjema, fått
  en slik bekreftelse via e-post eller annen skriftlig kommunikasjon, samt lest og
  godkjent avtalevilkår.
  o Ved aksept av disse vilkårene godkjenner man at Total Sparing AS sørger for at
  behandlingsansvarlig (kunden) og databehandler forstår ansvar og forpliktelser ved
  behandling av personopplysninger.
  • Kurs
  o Leveransen er fullført og bindende når kunde har mottatt bekreftelse via e-post med
  brukernavn og passord til tjenesten/produktet Kunden har bestilt/meldt seg på.
  § Ved bestilling av lisens(er) og/eller bedriftsintern opplæring, plikter kunde
  selv å invitere deltaker(e).
  o Kostnadsfri kundestøtte per e-post inngår i avtalen.
  o Ved endring av kursdeltakers navn eller bedriftsinformasjon etter registrering er
  gjennomført, påløper et endringsgebyr på kr. 450,- herunder manuelle endringer av
  kursbevis.
  • HMS-kort
  o For at levering av HMS-kort skal kunne gjennomføres plikter kunden å oversende
  nødvendig bildemateriale, signatur, dokumenter, fullmakter samt korrekte
  opplysninger om virksomheten og/eller ansatte senest 30 dager etter
  registreringstidspunktet.
  o Kunden gir Norsk HMS senter fullmakt til å gjennomføre søknadsprosess,
  kommunisere og innhente data hos produsent, Arbeidstilsynet
  (Arbeidsdepartementet) og Andre relevante aktører.
  • Sentral godkjenning
  o For at bistand til søknad skal kunne gjennomføres plikter kunden å oversende
  nødvendig nødvendig dokumentasjon i henhold til kvalifikasjonskravene samt
  delegere fullmakt til NorskHMSsenter.no via altinn.no senest 30 dager etter
  registreringstidspunktet.
  o Kunden gir NorskHMSsenter.no fullmakt til å gjennomføre søknadsprosess,
  kommunisere og innhente data hos Direktoratet for byggekvalitet og Andre
  relevante aktører.
  • Avtale tid
  o Alle avtaler har en løpende oppsigelsestid på 12. måneder om ikke annet er avtalt
  skriftlig.
  • Medlemskap Total Sparing
  o Kunden vil med å godkjenne avtalevilkår fra Norsk HMS senter automatisk bli
  medlem i gratisportalen for medlemsfordeler til Total Sparing AS og herunder
  vilkårene til Total Sparing AS
 3. Kundens rettigheter og plikter
  • Generelt
  o Alle skriftlige meddelelser fra NorskHMSsenter.no til Kunden foretas via E-post.
  Dette inkluderer bl.a. informasjon om prisendringer eller produktendringer,
  fakturaer, samt eventuelle purringer og inkassovarsler.
  o Kunden er ansvarlig for at korrekt e-post adresse til enhver tid er gjort kjent og
  tilgjengelig for NorskHMSsenter.no.
  o Kunden er selv ansvarlig for å tilgjengelig gjøre korrekte opplysninger som er
  nødvendig for NorskHMSsenter.no å kunne utføre bestilte tjenester på en
  tilfredsstillende måte.
  o Tjenester og/eller produkter som tilbys av NorskHMSsenter.no kan ikke videreselges
  og/eller kopieres for kommersielt bruk uten skriftlig avtale med NorskHMSsenter.no.
  • Kurs
  o Ved inngåelse av avtalen får Kunden tilgang til sine produkter via en egen bruker og
  innlogging på https://norskhmssenter.no
  o Kunden er selv ansvarlig for å administrere og nyttiggjøre seg av produktene.
  o NorskHMSsenter.no eier produktene og Kunden kan disponere dets data internt i
  bedriften og relevante aktører.
  o Det er ingen bindingstid for kurs.
  o Kunde har selv ansvar for at korrekt firma- og kontaktopplysninger er registrert
  under bestillingen. Det samme gjelder kontaktinformasjon til kursdeltaker. Dersom
  dette ikke er korrekt registrert kan ikke NorskHMSsenter.no garantere for at deltaker
  får tilsendt relevant informasjon i forkant og/eller etterkant av kurset.
  • HMS-kort
  o Kunde har selv ansvar for at korrekt firma- og kontaktopplysninger er registrert
  under bestillingen. Dersom dette ikke er korrekt registrert, kan ikke
  NorskHMSsenter.no garantere for å levere sine tjenester på en tilfredsstillende måte.
  o Ved behov for unntaksregistering hos Arbeidstilsynet (MVA og/eller NAVs Aaregister), må Kunden signere fullmakt/bekreftelse som fås tilsendt fra
  NorskHMSsenter.no. Sammen med fullmakten må Kunden legge ved gyldig
  firmaattest. Dersom firmaattest ikke er vedlagt, vil NorskHMSsenter.no uten videre
  innhente og fakturere Kunden kr 250,-, for innhenting av en slik attest.
  o Dersom bestillingen av hms-kort ikke kan gjennomføres, fordi Kundens ansatte ikke
  er innmeldt i de nødvendige registrene (NAV Aa-registeret, Sentralskattekontoret for
  utenlands saker) eller har innsendt nødvendig informasjon, herunder fullmakt vil
  NorskHMSsenter.no likevel sende betalingskrav for bestillingen. Bestillingen
  effektueres når Kunden har registrert seg i de nødvendige registrene, innen 30 dager
  fra bestillingstidspunkt.
  o Dersom hms-kort(ene) kommer i retur pga. ukjent/feil adresse, vil det på grunn av
  sikkerhetsrutiner automatisk bli sendt på nytt til registrert firmaadresse i
  Brønnøysund. NorskHMSsenter.no tar ikke ansvar for leveringer til adresser som ikke
  er korrekte.
  • Sentral godkjenning
  o Ved bestilling av bistand til Sentral godkjenning, vil årskontingent for å inneha
  godkjenning, faktureres direkte av Direktoratet for Byggekvalitet.
  o Dersom ikke kunden møter til avtalt møte, vil det påløpe et gebyr på tilsvarende en
  time arbeid.
  o Dersom gjennomføring av søknad ikke kan gjennomføres manglende dokumentasjon
  eller avslag på bakgrunn av at kvalifikasjonskravene ikke oppfylles vil
  NorskHMSsenter.no likevel sende betalingskrav for bestillingen. Bestillingen
  effektueres når Kunden har sendt inn nødvendig dokumentasjon, innen 30 dager fra
  bestillingstidspunkt.
  • Digital synlighet
  o Generelt
  § Dersom feil eller brudd på tjenesten skulle oppstå, plikter Kunden omgående
  å gi melding til NorskHMSsenter.no om forholdet. Etter mottak av
  feilmeldingen skal NorskHMSsenter.no igangsette nødvendige undersøkelser
  for å identifisere feilkilden og foreta retting.
  § Meldes det om feil etter 30 dager fra leveringsdato, opphører plikten til
  leverandøren om å rette forholdet.
  § Ved feil som skyldes NorskHMSsenter.no, skal NorskHMSsenter.no innenfor
  normale åpningstider ha startet feilretting senest 3 virkedager etter at feilen
  er meldt.
  o Nettside
  § Kunden er ansvarlig for at innholdet på nettsider eller annen kommunikasjon
  ikke bryter norsk lov eller sedvane. NorskHMSsenter.no har rett til å stenge
  siden uten varsel dersom siden bryter norsk lov, eller kunden unnlater å
  betale faktura. Ved stenging vil personer som oppsøker siden bli overført til
  en side som opplyser årsaken til at siden er stengt. Med innhold menes både
  tekst, bilde, video, lyd og andre filer.
  o Annonsering / Grafisk design / Programvareutvikling / o.l.
  § Kunden plikter å sende nødvendig materiell innen avtalt oppstart, senest 14
  dager etter bestilling. Dersom nødvendig materiell ikke er mottatt fra Kunde
  innen syv dager etter avtalt oppstart, vil hele ordrebeløpet gå til forfall, og
  produktet anses som levert.
  § Nødvendig materiell kan oversendes på e-post eller bruke elektronisk skjema
  for «onboarding», nettadresse for slik «onboardning» vedlegges i
  ordrebekreftelse.
 4. NorskHMSsenter.no sine plikter
  • Generelt
  o NorskHMSsenter.no forplikter seg til å ikke gi uvedkommende opplysninger som
  NorskHMSsenter.no mottar i forbindelse med tegning av avtalen.
  o NorskHMSsenter.no skal sørge for at selskapets Internett tjenester enten gjennom
  egen web-tjener eller gjennom samarbeidspartner(e) har høyest mulig oppe tid og er
  tilgjengelig for kunden.
  o NorskHMSsenter.no forplikter seg til å meddele eventuelle prisendringer til kunden
  senest en måned før endringene vil tre i kraft, men unntak av pris reduksjon på
  eksisterende tidspunkt.
  o Nettsiden vil kunne være utilgjengelig i korte perioder grunnet oppdateringer,
  teknisk vedlikehold og lignende.
  o NorskHMSsenter.no fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for direkte eller indirekte
  tap, som følge av feil på nettsiden, kursmateriell eller servers nedetid.
  o NorskHMSsenter.no forbeholder seg retten til å benytte kundens logo og navn som
  kundereferanse
  o NorskHMSsenter.no eventuelle erstatningsansvar ovenfor Kunden følger de til
  enhver tid gjeldende regler, men er i alle tilfeller begrenset til kontraktsverdi oppad
  begrenses til 1500 NOK
  o NorskHMSsenter.no forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer
  produktene uten å informere Kunden om dette.
  o NorskHMSsenter.no er ikke ansvarlig for å kvalitetssikre informasjon Kunden oppgir
  under bestilling.
  o NorskHMSsenter.no etterstreber å gi god og riktig informasjon på nettstedet. Tekst
  og lenker kan imidlertid inneholde feil og/eller mangler, og Tilbyder fraskriver seg
  ansvaret for eventuelle følger for kunde eller tredjepart.
  o NorskHMSsenter.no forbeholder seg retten til å ta kontakt med Kunden når den
  aktuelle tjenesten utløper. Kunden står fritt til å velge om han/hun videre ønsker å
  benytte seg av NorskHMSsenter.no sine tjenester. Slik aksept kan gis både skriftlig og
  muntlig.
  • Kurs
  o NorskHMSsenter.no gir kunden “bestått-garanti”, det betyr at Kunden har innenfor
  tidsrammen på 12 måneder, mulighet til å gjennomføre kurset og ta avsluttende test
  helt til kunden består. Det er opp til hver enkelt kunde hvor mye tid og energi som
  ilegges, men NorskHMSsenter.no bistår kunder dersom Kunde ikke skulle forstå
  temaer i kurset.
  • HMS-kort
  o Ved fornyelse gis NorskHMSsenter.no lov til å innhente nødvendig informasjon
  vedrørende Kundens firma og ansatte. Denne informasjonen brukes kun til
  administrasjon av fornyelser.
  o Ved bestilling av HMS-kort gjør NorskHMSsenter.no sitt ytterste for å levere kortene
  så raskt som mulig. Kunden godtar likevel at NorskHMSsenter.no ikke kan holdes
  ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader eller tap som følger av feil
  eller forsinket levering, eller manglende oppfølging av HMS-kort der gyldigheten er i
  ferd med å løpe ut, eller har løpt ut. Dette er inkludert, men ikke begrenset til, tap av
  fortjeneste, oppdrag eller kunder. Ansvarsfraskrivelsen gjelder selv om Kunde eller
  tredjepart har gjort NorskHMSsenter.no oppmerksom på muligheten for en slik
  skade.
  o Bruker av HMS-kort har eneansvar for å oppbevare kortene trygt. Mistet kort må
  bestilles på nytt, og prisen for ny bestilling er tilgjengelig på NorskHMSsenter.no sine
  nettsider.
  • Sentral godkjenning
  o Ved fornyelse gis NorskHMSsenter.no lov til å innhente nødvendig informasjon
  vedrørende Kundens firma og ansatte. Denne informasjonen brukes kun til
  administrasjon av fornyelser.
  o Ved bestilling av Sentral godkjenning gjør NorskHMSsenter.no sitt ytterste for å
  gjennomføre søknaden så raskt som mulig. Kunden godtar likevel at
  NorskHMSsenter.no ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen
  skader eller tap som følger av feil eller forsinket levering, eller manglende oppfølging
  av Sentral godkjenning der gyldigheten er i ferd med å løpe ut, eller har løpt ut. Dette
  er inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, oppdrag eller kunder.
  Ansvarsfraskrivelsen gjelder selv om Kunde eller tredjepart har gjort
  NorskHMSsenter.no oppmerksom på muligheten for en slik skade.
  • Digital synlighet
  o NorskHMSsenter.no har ikke under noen omstendigheter ansvar for direkte tap,
  indirekte tap eller følgetap som skyldes handlinger utført av NorskHMSsenter.no iht.
  sine tjenester, herunder drift, support, tilpasninger, rådgivning eller noen andre
  områder i leveransen eller programvaren. Kunden kan likevel kreve erstatning
  dersom NorskHMSsenter.no har gjort alvorlige feil som ikke er blitt forsøkt fikset
  etter at NorskHMSsenter.no ble gjort oppmerksom på det. Dette gjelder aldri
  integrasjonsløsninger da kvalitet på integrasjoner avhenger av annen 3.part
  (programvaren det integreres mot) og kan derfor ikke garanteres av
  NorskHMSsenter. Kreves garanti, kan ikke NorskHMSsenter.no levere ønsket
  integrasjonsløsning.
 5. Betalingsbetingelser
  • Kunden betaler de enhver tid gjeldende priser for de tjeneste som er tilgjengeliggjort av
  NorskHMSsenter.no og som beskrives på NorskHMSsenter.No eller via elektronisk kommunikasjon.
  • Ved henvendelser og spørsmål utover produkt-/tjenestespørsmål påløper gjeldende
  timesats: 1190 NOK.
  • Alle priser oppgis uten MVA.
  • Digital synlighet:
  o Ved bestilling av nettside, grafisk design og/eller programvareutvikling forskudds
  faktureres 50% av ordreverdi ved avtaleinngåelse, resterende 50% faktureres ved
  ferdigstillelse av produkt/tjeneste.
  o Ved bestilling av enkeltoppdrag vedr. digital annonsering og/eller SEO, herunder
  implementering av analyseverktøy, relevante scripts, utforming av tekst og design av
  bilder, mm. Faktureres Kunden forskuddsvis 100% av beløpet for oppsett.
  o For løpende avtaler med månedlig betaling/budsjett faktureres det månedlig
  forskudd for administrasjon av annonseringsbudsjett. Faktisk bruk pr. måned kan
  variere, dersom ikke annet er avtalt, vil minimum 50% av månedsbudsjettet dekke
  faktiske innkjøpskostnader.
  o NorskHMSsenter.no kan fakturere ekstra for ekstraordinært arbeid som kunden
  ønsker utført og som ikke er spesifisert i kravspesifikasjonen. Likeledes kan det
  faktureres ekstra for andre ekstraordinære omkostninger, i henhold til enhver tid
  gjeldene satser.
 6. Fakturering
  • Alle kurspåmeldinger og andre produkter og/eller tjenester er bindende og faktureres
  fortløpende ved bestilling.
  • Faktura sendes fortrinnsvis igjennom EHF, dersom ikke Kunden har avtale om EHF vil
  fakturaen sendes til registrerte e-postadresse.
  • Faktura utsendes normalt i løpet av en uke etter bestilling er mottatt, med 14 dagers forfall.
  o Unntak for virksomheter som er pålagt andre betalingsbetingelser (utenlandske
  fakturamottak, internasjonale morselskap, kommuner/fylkeskommuner).
  • Ved forsinket betaling av forfalt faktura til NorskHMSsenter.no beregnes forsinkelsesrenter
  og kompensasjon for inndrivelseskostnader etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m.
  (forsinkelsesrenteloven) § 2 og § 3a. Dersom utestående betaling ikke er innbetalt innen 17
  dager etter forfall kan forholdet oversendt til inkasso hvor de tilhørende omkostningene blir
  avkrevd av kunde.
 7. Angrefrist
  • Kurs, bedriftsintern opplæring, og andre produkter/tjenester er tilgjengeliggjort kun til
  bedriftskunder og det gis således ingen angrefrist.
 8. Overdragelse
  • NorskHMSsenter.no kan overdra denne avtalen til en tredjepart på samme vilkår uten å
  innhente fullmakt fra Kunden.
  • Kunden kan ikke overdra tjenester, abonnement eller andre produkter til andre uten skriftlig
  fullmakt fra NorskHMSsenter.no.
 9. Taushetsplikt
  • Partene har taushetsplikt om alle forhold av konfidensiell art uansett formidlingsform. Dette
  gjelder, men er ikke begrenset til opplysninger om den annen parts tekniske innretninger,
  rutiner, driftsforhold, priser eller opplysninger som kan skade en av partene eller som kan
  utnyttes av utenforstående. Partene plikter å ta de nødvendige forhåndsregler for å unngå av
  konfidensiell informasjon ikke blir gjort kjent for andre i strid med Avtalen. Taushetsplikten
  gjelder ikke der Leverandør er pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra
  offentlig myndighet.
 10. Mislighold
  • Dersom en part vil gjøre gjeldende at den annen part har misligholdt Avtalen, skal dette
  straks reklameres skriftlig. Betalingsmislighold fra Kunden som varer i 17 dager fra
  forfallsdato anses alltid som vesentlig mislighold. Ved mislighold kan NorskHMSsenter.no
  heve avtalen dersom Kunden ikke har rettet opp misligholdet innen 7 virkedager etter
  misligholdet ble varslet. Med mislighold menes også brudd på avtalevilkår som kopiering av
  NorskHMSsenter.no programvare, innhold eller annet åndsverk. Som alternativ til heving av
  avtalen kan også NorskHMSsenter.no velge å innføre bruks-/leveringsbegrensninger til
  misligholdet eventuelt er rettet opp i.
  • NorskHMSsenter.no har rett til umiddelbart å stenge Kundens eller brukerens tjeneste ved
  brudd på de her angitte regler eller ved utelatelse av oppgjør. En stengning på bakgrunn av
  det ovennevnte kan bli å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens
  betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal
  oppsigelsestid eller avtaletid.
  • Ved stengning vil hele fakturabeløpet for perioden gå til forfall.
 11. Force Majeure
  • NorskHMSsenter.no kan ikke stilles ansvarlig for endringer som er forårsaket av forhold
  utenfor NorskHMSsenter.no sin kontroll, slik som streik, feil hos underleverandør, lockout,
  krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser.
 12. Tvister. Avtalt verneting
  • Ved tvist mellom Kunden og NorskHMSsenter.no skal alle forhold som springer ut av denne
  avtalen bringes inn for Bergen forliksråd/tingrett. Et eventuelt erstatningsansvar fremmet av
  Kunden mot NorskHMSsenter.no er begrenset til kontraktsverdien oppad begrenses til 1500
  NOK.
  • Krav om erstatning må senest skriftlig fremmes en måned etter at forholdet ble kjent for
  Kunden eller NorskHMSsenter.no, eller senest to uker etter at man gjennom
  kommunikasjon/møter har påvist at det er en uenighet.
  Versjon 1. 2021